Η ομάδα του InSTEAM προσφέρει ένα σύνολο ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσα από το οικοσύστημα του Go-Lab. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα θα αφορούν τρία γενικά θέματα: κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διαχείριση υδάτων και απευθύνονται τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προκειμένου να μελετήσουμε το κάθε θέμα από διαφορετικές σκοπιές, τα μαθήματα του inSTEAM ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Οι τέσσερις προσεγγίσεις που έχουμε υιοθετήσει για τα μαθήματά μας είναι η επιστημονική/διερευνητική προσέγγιση, η  κοινωνικο-οικονομική προσέγγιση, η κοινωνική/πολιτιστική προσέγγιση  και η προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου.

Προτεινόμενος τρόπος εφαρμογής: Το κάθε μάθημα μπορεί να εφαρμοστεί ως αυτόνομο μάθημα. Παράλληλα όμως, μπορεί να εφαρμοστεί και σε συνδυασμό με άλλα μαθήματα της ίδιας θεματικής στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου project. Αν συνδυαστούν τα μαθήματα, τότε το project ξεκινά με το επιστημονικής προσέγγισης μάθημα και ακολουθείτε από ένα ή περισσότερα μαθήματα των υπόλοιπων προσεγγίσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορείτε να συνδυάσετε τα μαθήματα όπως επιθυμείτε ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις δικής σας τάξης.

Όλα τα μαθήματα ακολουθούν τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal Design for Learning – UDL) που αποσκοπούν στη μάθηση χωρίς αποκλεισμούς.

Συλλογή Μαθημάτων Ανοικτών σε όλους για Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Kλιματική Aλλαγή

Υπάρχει Κλιματική Αλλαγή; – Ας Δούμε Την Επιστήμη Πίσω Από Τη Δημόσια Συζήτηση (για τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση / επιστημονική/διερευνητική προσέγγιση)

Η δραστηριότητα αυτή ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθησης και αφορά την κλιματική αλλαγή και τη διαφωνία σχετικά με το αν υπάρχει πραγματικά ή όχι. Οι μαθητές/τριες καλούνται να κάνουν μια μικρή βασική έρευνα για να αποφασίσουν οι ίδιοι/ες αν πιστεύουν στην κλιματική αλλαγή ή όχι.Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, οι μαθητές/τριες καλούνται να συμμετάσχουν σε συζήτηση και να υποστηρίξουν την άποψή τους με συγκεκριμένα επιχειρήματα.
Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Μετά από αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα μπορούν να:
 • καταλάβουν τα βασικά επιστημονικά επιχειρήματα πίσω από την Κλιματική Αλλαγή
 • καταλάβουν την επίδραση των ανθρώπινων εκπομπών στο κλίμα του πλανήτη μας
 • περιγράψουν συνοπτικά τις βασικές συνέπειες της αύξησης της θερμοκρασίας

Υπάρχει Κλιματική Αλλαγή; – Ενημερώνοντας Την Τοπική Σου Κοινότητα (για τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση / προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου)

Η δραστηριότητα αυτή ακολουθεί την προσέγγιση του 'Ανοικτού Σχολείου' που έχει ως σκοπό να φέρει τα σχολεία πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες.Αυτή η δραστηριότητα έχει σκοπό να μετατρέψει τους μαθητές σε υπέρμαχους της Κλιματικής Αλλαγής. Οι μαθητές καλούνται να αναλογιστούν γιατί οι περισσότεροιν άνθρωποι δεν πέρνουν στα σοβαρά αυτό το πρόβλημα, να σκεφτούν τις δικές τους συνήθειες και αυτές των γύρω τους και να σκεφτούν πως μπορούν να εμπνεύσουν τους συμπολίτες τους ώστε να αναλάβουν δράση για τον μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής.
Εκπαιδευτικοί Στόχοι: Μετά το τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές θα μπορούν να:
 • καταλάβουν τα βασικά επιστημονικά επιχειρήματα πίσω από την Κλιματική Αλλαγή,
 • καταλάβουν πως κάθε πολίτης επηρεάζεται από την Κλιματική Αλλαγή και πως ο κάθε πολιτης μπορεί να συμμετέχει στην αντιμετώπισή της,
 • συζητήσουν για την Κλιματική Αλλαγή, να εξηγήσουν το φαινόμενο και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό τους

Υπάρχει Κλιματική Αλλαγή; – Μια Καλλιτεχνική Ματιά (για τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση / κοινωνική/πολιτιστική προσέγγιση)

Η δραστηριότητα αυτή σχεδιάστικε με βάση ένα μοντέλο πολιτιστικής διδασκαλίας και έχει ως στόχο να εμπνεύσει τα παιδιά να εκφραστούν καλλιτεχνικά πάνω στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Η δραστηριότητα ολοκληρώνετε με μια έκθεση των έργων των μαθητών.
Εκπαιδευτικοί στόχοι: Μετά το τέλος της δραστηριότητας, οι μαθητές θα:
 • έχουν καταλάβει τις βασικές επιστημονικές αρχές γύρω από την Κλιματική Αλλαγή
 • έχουν εκφραστεί καλλιτεχνικά και θα έχουν επικοινωνήσει το μήνυμα που θα επιλέξουν μέσω της τέχνης τους.
 • έχουν υλοποιήσει μια καλλιτεχνική έκθεση για την Κλιματική Αλλαγή.

Αέρια Θερμοκηπίου: Είναι Φίλοι Ή Εχθροί (για τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση / επιστημονική/διερευνητική προσέγγιση)

Το παρόν μάθημα ακολουθεί το μοντέλο ανακαλυπτικής μάθησης. Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές μαθαίνουν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και πως τα διάφορα μόρια αλληλεπιδρούν με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τα παιδιά αποκτούν μια γενική ιδέα για το εν λόγω φαινόμενο και παράλληλα καταλαβαίνουν πως οι ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να διαταράξουν την ευαίσθητη ισορροπία του φαινομένου.
Εκπαιδευτικοί στόχοι: Μετά το τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα μπορούν να καταλάβουν:
 • τον ρόλου του φαινομένου του θερμοκηπίου στη διαμόρφωση του κλίματος του πλανήτη
 • πόσο σημαντικά είναι για το κλίμα της Γης τα αέρια του θερμοκηπίου που παράγονται με φυσικό τρόπο
 • πως οι ανθρώπινες εκπομπές διαταράσσουν την ισορροπία στην ατμόσφαιρα του πλανήτη
 • πως λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Αέρια Θερμοκηπίου: Ποιο Είναι Το Αποτύπωμα Άνθρακα Της Διατροφής Σου (για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση / κοινωνικο-οικονομική προσέγγιση)

Το μάθημα αυτό κάνει χρήση ενός κοινονικο-οικονομικού μοντέλου διδασκαλίας. Στο μάθημα αυτό εστιάζουμε στις διατροφικές συνήθειες και εξετάζουμε πως αυτές συνδέονται με την Κλιματική Αλλαγή. Οι μαθητές καλούνται να δουν με μια κριτική ματιά τις διατροφικές τους συνήθειες και να σκεφτούν πως μπορούν οι προσωπικές τους επιλογές να έχουν αντίκτυπο σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Εκπαιδευτικοί στόχοι: Μετά το τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα μπορούν να καταλάβουν:
 • πως οι διατροφικές τους επιλογές επηρεάζουν το περιβάλλον και την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου
 • πως η παραγωγή τροφίμων επηρεάζει την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου
 • πως μπορούν να μειώσουν το αποτύπωμά τους διοξειδίου του άνθρακα αλλάζοντας τη δίαιτά τους

Αέρια Θερμοκηπίου: Μειώνοντας Τις Ανθρώπινες Εκπομπές (για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση / προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου)

Το παρόν μάθημα ακολουθεί την προσέγγιση του 'Ανοικτού Σχολείου'. Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές καλούνται να γίνουν υπέρμαχοι της Κλιματικής Αλλαγής και να βοηθήσουν την τοπική τους κοινωνία να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να βελτιώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα. Οι μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν και να προτείνουν λύσεις για την κοινότητά τους ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να αλλάξει ο τρόπος ζωής των πολιτών προς το 'οικολογικότερο'.
Εκπαιδευτικοί στόχοι: Μετά το τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα μπορούν να:
 • καταλάβουν τον ρόλο του φαινομένου του θερμοκηπίου στη διαμόρφωση του κλίματος του πλανήτη
 • καταλάβουν πως οι ανθρώπινες εκπομπές διαταράσσουν την ισορροπία στην ατμόσφαιρα του πλανήτη
 • ετοιμάσουν μια καμπάινα ευαισθητοποίησης για τα αέρια του θερμοκηπίου και να προτείνουν λύσεις στους πολίτες της τοπικής τους κοινωνίας για να μειώσουν τις εκπομπές τους.

Διαχείριση υδάτων

Κατανάλωση Νερού: Μπορεί Να Γίνεται Σπατάλη Νερού Σε Μια Πισίνα? (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση / επιστημονική/διερευνητική προσέγγιση)

Αυτό το ILS έχει σχεδιαστεί με βάση την προσέγγιση της μάθησης με διερώτηση. Παρακινούμενοι από την ύπαρξη πολλών σπιτιών με πισίνα στις χώρες της Μεσογείου, οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να ανακαλύψουν αν μπορεί να γίνει σπατάλη νερού σε μια πισίνα. Για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, διερευνούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό εξάτμισης του νερού. Ως εκ τούτου, στο τέλος του μαθήματος μπορούν να συσχετίσουν τον ρυθμό εξάτμισης του νερού μιας πισίνας με την επιφάνεια του νερού και τις κλιματικές συνθήκες στην περιοχή, δηλαδή τη θερμοκρασία, τον άνεμο και την υγρασία.
Μαθησιακοί στόχοι Μετά το τέλος του μαθήματος αυτού, οι μαθητές θα:
 • έχουν κατανοήσει ότι η εξάτμιση συμβαίνει όταν ένα υγρό μετατρέπεται σε αέριο
 • είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν δίκαια πειράματα για τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον ρυθμό εξάτμισης
 • είναι σε είναι σε θέση να παρέχουν τεκμήρια για πώς η επιφάνεια του νερού, η θερμοκρασία, ο άνεμος και η υγρασία επηρεάζουν τον ρυθμό εξάτμισης
 • είναι σε θέση να τεκμηριώνουν πώς το φαινόμενο της εξάτμισης σχετίζεται με την κατανάλωση νερού και τις πισίνες

Κατανάλωση Νερού: Πισίνες Και Τουριστική Βιομηχανία (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση / κοινωνικο-οικονομική προσέγγιση)

Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα πρότυπο κοινωνικό-οικονομικής προσέγγισης περιβαλλοντικών θεμάτων. Σε αυτό το μάθημα τα παιδιά καλούνται να αναλύσουν τις κοινωνικό-οικονομικές πτυχές του αυξημένου αριθμού πισίνων σε σχέση με τους δήμους, τους δημότες και την τουριστική βιομηχανία. Για να το κάνουν αυτό καθοδηγούνται να πραγματοποιήσουν μια ανάλυση Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats - SWOT) για κάθε ομάδα εμπλεκομένων. Στο τέλος τους μαθήματος, παρουσιάζουν βέλτιστες λύσεις και προτάσεις προκειμένου να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση νερού.
Μαθησιακοί στόχοι: Μετά το τέλος του μαθήματος αυτού, οι μαθητές θα:
 • έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση των χαρτών της Google και μπορούν να περιηγηθούν σε μια περιοχή, να σχεδιάσουν διαδρομές και να εξερευνήσουν μια περιοχή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δορυφόρου
 • γνωρίζουν πώς να υπολογίζουν την κατανάλωση και το κόστος του νερού
 • έχουν κατανοήσει ότι η συντήρηση μιας πισίνας μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντικές ζημίες
 • έχουν κατανοήσει και μπορούν πραγματοποιήσουν την ανάλυση SWOT
 • είναι σε θέση να πραγματοποιούν μια συνέντευξη
 • είναι σε θέση να συλλέγουν και να επεξεργάζονται ποιοτικά δεδομένα 
 • μπορούν να συμμετέχουν σε μια εκστρατεία για το νερό παρουσιάζοντας τις γνώσεις τους.

Κατανάλωση Νερού: Γεμίστε Μια Πισίνα Χωρίς Νερό (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση /κοινωνική/πολιτιστική προσέγγιση)

Αυτό το ILS σχεδιάστηκε με βάση ένα μοντέλο πολιτιστικής διδασκαλίας και στοχεύει να αναδείξει τη δημιουργικότητα των παιδιών. Δεδομένου ότι κάποιοι ιδιοκτήτες σπιτιών με πισίνα αδυνατούν να την συντηρήσουν πλέον, τα παιδιά εξερευνούν καινοτόμες ιδέες για μετατροπή μιας άδειας πισίνας σε εναλλακτικούς χώρους που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ένοικοι. Αφού εμπνευστούν από διάφορες λύσεις, σχεδιάζουν και παρουσιάζουν τις δικές τους, λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα των προτάσεών τους ως προς τη διαχείριση του νερού.
Μαθησιακοί στόχοι Μετά το τέλος του μαθήματος αυτού, οι μαθητές θα:
 • μπορούν να περιγράψουν την ιστορική εξέλιξη της πισίνας 
 • είναι σε θέση να υπολογίσουν τον όγκο μιας πισίνας
 • είναι σε θέση να εξερευνούν πώς το σχήμα και οι διαστάσεις μιας πισίνας επηρεάζουν τον όγκο της
 • έχουν δημιουργήσει και είναι σε θέση να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες για να την μετατροπή μιας άδειας πισίνας.

Καθαρό Νερό: Μετατρέποντας Το Νερό Σε Πόσιμο(για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση/ Επιστημονική προσέγγιση)

Αυτό το μάθημα σχεδιάστηκε με βάση ένα διερευνητικό/ανακαλυπτικό πρότυπο διδασκαλίας προσέγγισης περιβαλλοντικών θεμάτων. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές του δημοτικού θα μάθουν για το ταξίδι του νερού από το ποτάμι μέχρι την βρύση μας. Επιπλέον, θα σχεδιάσουν και θα εκτελέσουν σχετικά πειράματα. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν επίπεδο δυσκολίας για τη δημιουργία υποθέσεων και την εκτέλεση του πειράματος. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει την υλοποίηση της δραστηριότητας χωρίς αποκλεισμούς. Στο τέλος του μαθήματος, τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν έναν οδηγό για πεζοπόρους όπου η μορφή των οδηγιών εξαρτάται από τη δημιουργικότητα των παιδιών.
Μαθησιακοί στόχοι: Μέσα από το μάθημα αυτό οι μαθητές θα:
  • Μάθουν πως γίνεται η επεξεργασία του νερού.
  • Μάθουν τα στάδια της επεξεργασία του νερού.
  • Συμμετάσχουν σε μια διαδικασία φιλτραρίσματος του νερού.
  • Λύσουν ένα πρόβλημα σχεδιασμού
  • Χρησιμοποιήσουν όργανα μέτρησης
  • Ετοιμάσουν δημιουργικά μοντέλα και οδηγίες
  • Δουλέψουν συνεργατικά για να λύσουν μια πρόκληση

Καθαρό Νερό: Πόσα Τζιν Χρειάζεσαι; (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση/ κοινωνικο-οικονομική προσέγγιση)

Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα πρότυπο κοινωνικοοικονομικής προσέγγισης περιβαλλοντικών θεμάτων. Το μάθημα επιτρέπει στους μαθητές του δημοτικού να αξιολογήσουν με κριτική σκέψη το υδατικό αποτύπωμα χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την παραγωγή των τζιν και του υφάσματος ντένιμ. Τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν ως βασικό τους εργαλείο την μεθοδολογία ανάλυσης SWOT και θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους οργανώνοντας μια ‘Πράσινη καμπάνια για τα τζιν’ για την τοπική τους κοινότητα.
Μαθησιακοί στόχοι Μέσα από το μάθημα αυτό οι μαθητές θα:
 • Καταλάβουν τον κύκλο παραγωγής του ντένιμ και το υδατικό του αποτύπωμα
 • Καταλάβουν μεθόδους και τεχνικές που μειώνουν το υδατικό αποτύπωμα
 • Χρησιμοποιήσουν μαθηματικά (πολλαπλασιασμό) για να λύσουν προβλήματα
 • Καταλάβουν τι είναι η SWOT ανάλυση
 • Πάρουν συνεντεύξεις
 • Συλλέξουν και θα δουλέψουν με ποιοτικά δεδομένα κοινωνικού ενδιαφέροντος
 • Δουλέψουν ομαδικά και συνεργατικά για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση

Καθαρό Νερό: Παρελθόν-και-Παρόν (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση/ κοινωνική/πολιτιστική προσέγγιση)

Αυτό το περιβαλλοντικό μάθημα σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας πρακτικές υλοποίησης χωρίς πολιτισμικούς αποκλεισμούς. Περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες για το δημοτικό (ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά, τέχνη και περιβαλλοντική κουλτούρα) πάνω στο θέμα της χρήσης καθαρού νερού. Χρησιμοποιώντας την τέχνη, την επεξεργασία δεδομένων και τον πειραματισμό στο σπίτι τα παιδιά μαθαίνουν για τη χρήση του νερού σήμερα και στο παρελθόν. Τέλος, έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά πάνω στο θέμα της σπατάλης του νερού ανά τον κόσμο αλλά και στην τοπική τους κοινωνία.
Μαθησιακοί στόχοι: Μέσα από το μάθημα αυτό οι μαθητές θα:
 • Περιγράψουν ένα έργο τέχνης
 • Χρησιμοποιήσουν μαθηματικά (πολλαπλασιασμός) για επιστημονικές εργασίες.
 • Κατανοήσουν την πολιτιστική χρήση του νερού.
 • Μετρήσουν την οικογενειακή κατανάλωση νερού και θα προτείνουν μεθόδους για τη μείωση της.
 • Δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης χρησιμοποιώντας διαφορετικά υλικά και τεχνικές

Παγκόσμια Κρίση Νερού: Μελετώντας Την Επιστήμη Πίσω Από Την Αφαλάτωση (τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση / επιστημονική/διερευνητική προσέγγιση)

Αυτό το ILS έχει σχεδιαστεί με βάση την προσέγγιση της μάθησης με διερώτηση. Σε αυτό το μάθημα, οι μαθητές και οι μαθήτριες γνωρίζουν την αρχή της θερμικής αφαλάτωσης και έπειτα μαθαίνουν περισσότερα για μια συγκεκριμένη μέθοδο αφαλάτωσης κατά την οποία αξιοποιείται νερό της θάλασσας από διαφορετικά βάθη, ώστε να έχουν διαφορετική θερμοκρασία. Για να ολοκληρωθεί το μάθημα, τα παιδιά πραγματοποιούν μια διερεύνηση για την πιθανή χρήση αυτής της τεχνικής αφαλάτωσης στη χώρα/περιοχή τους και μοιράζονται τις γνώσεις τους με το σχολείο και την κοινότητά τους.
Μαθησιακοί  στόχοι Μετά το τέλος του μαθήματος αυτού, οι μαθητές θα:
 • έχουν κατανοήσει και μπορούν να περιγράφουν τη διαδικασία της απόσταξης
 • έχουν κατανοήσει τη διεργασία της ώσμωσης και αναγνωρίζουν τη σημασία της
 • είναι σε θέση να εξηγούν πώς λειτουργεί μια μονάδα θερμικής αφαλάτωσης
 • έχουν κατανοήσει τη σχέση μεταξύ της ατμοσφαιρικής πίεσης και του σημείου βρασμού του νερού
 • είναι σε θέση να εξηγούν τη δυνατότητα λειτουργίας μια μονάδας θερμικής αφαλάτωσης στη χώρα/περιοχή τους

Παγκόσμια Κρίση Νερού: Αφαλάτωση Στη Χώρα-Περιοχή Σας (τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση / κοινωνικο-οικονομική προσέγγιση)

Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας ένα πρότυπο κοινωνικοοικονομικής προσέγγισης περιβαλλοντικών θεμάτων. Σε αυτό το μάθημα τα παιδιά γνωρίζουν, αρχικά, τις πιο γνωστές μεθόδους αφαλάτωσης και στη συνέχεια προσδιορίζουν πόσες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης λειτουργούν στη χώρα/περιοχή τους και σε ποιες τεχνολογίες βασίζεται η λειτουργία τους. Επιπλέον, διερευνάται περαιτέρω η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την τροφοδοσία μιας μονάδας αφαλάτωσης. Στη συνέχεια, οι μαθητές εξετάζουν τις προοπτικές εφαρμογής (νέων) τεχνολογιών αφαλάτωσης στη χώρα/περιοχή τους, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικές και οικονομικές πτυχές.
Μαθησιακοί στόχοι Μετά το τέλος του μαθήματος αυτού, οι μαθητές θα:
 • είναι σε θέση να εξηγούν τις βασικές διαφορές μεταξύ των μεθόδων θερμικής αφαλάτωσης και των μεθόδων αφαλάτωσης με μεμβράνη
 • είναι σε θέση να παρέχουν αρκετά στοιχεία για την ικανότητα παραγωγής, το λειτουργικό κόστος και την κατανάλωση ενέργειας των τριών βασικών μεθόδων αφαλάτωσης (δηλ. MSF, MED and RO)
 • έχουν κατανοήσει και μπορούν πραγματοποιήσουν την ανάλυση SWOT
 • είναι σε θέση να πραγματοποιούν μια συνέντευξη
 • είναι σε θέση να συλλέγουν και να επεξεργάζονται ποιοτικά δεδομένα
 • έχουν ενημερώσει την κοινότητά τους για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης στη χώρα/περιοχή τους

Παγκόσμια Κρίση Νερού: Σχέδιο Διαχείρισης Ξηρασίας (τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση / προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου)

Αυτό το ILS σχεδιάστηκε ακολουθώντας την προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου που στόχο έχει να φέρει τα σχολεία πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Σε αυτό το μάθημα, τα παιδιά ανακαλύπτουν πώς η μετεωρολογική ξηρασία επηρεάζει τις ανθρώπινες ανάγκες και αξίες για νερό, από υδρολογική, γεωργική και κοινωνικοοικονομική σκοπιά. Καλούνται έπειτα να βοηθήσουν την κοινότητά τους να εφαρμόσει ένα σχέδιο διαχείρισης της ξηρασίας, προτείνοντας τρόπους για μείωση της κατανάλωσης του νερού, όχι μόνο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ξηρασίας, αλλά ως μια στρατηγική για την υιοθέτηση μιας πιο βιώσιμης συμπεριφοράς γενικότερα.
Μαθησιακοί στόχοι Μετά το τέλος του μαθήματος αυτού, οι μαθητές θα:
 • έχουν κατανοήσει τον αντίκτυπο της ξηρασίας στην πλανήτη και στις ζωές των ανθρώπων
 • έχουν κατανοήσει ότι κάθε πολίτης επηρεάζεται από την ξηρασία και ότι όλοι μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπισή της
 • έχουν συζητήσει και ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινότητα σχετικά με στρατηγικές αναγνώρισης και αντιμετώπισης της ξηρασίας
 • έχουν συζητήσει και ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινότητα σχετικά με στρατηγικές για την υιοθέτηση μιας πιο βιώσιμης συμπεριφοράς, όσον αφορά την κατανάλωση και τη διαχείριση νερού σε τοπικό επίπεδο.

Καθαρό Νερό: Επεξεργασία Λυμάτων (τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση /επιστημονική/διερευνητική προσέγγιση)

Αυτή η δραστηριότητα αφορά στην επεξεργασία λυμάτων. Οι μαθητές/τριες πραγματοποιούν ένα πείραμα για τον καθαρισμό και την επεξεργασία ενός δείγματος νερού. Στο πείραμα θα ανακαλύψουν πώς αφαιρούνται διάφοροι τύποι αποβλήτων από το νερό και επίσης συλλέγουν δεδομένα για το pH, τη σκληρότητα, αγωγιμότητα, το χλώριο και τη θολότητα του νερού. Το προτεινόμενο πείραμα ενεργοποιεί τις σκέψεις των παιδιών στο πλαίσιο μια ευρύτερης περιβαλλοντικής μελέτης που αφορά στη διαχείριση των υδάτων.
Μαθησιακή στόχοι: Μετά το τέλος του μαθήματος αυτού τα παιδιά θα:
 • έχουν κατανοήσει τις φάσεις και τα στάδια της επεξεργασίας λυμάτων
 • έχουν κατανοήσει τις διαδικασίες που συμβαίνουν κατά την επεξεργασία
 • είναι σε θέση να κάνουν υπεύθυνη χρήση του νερού
 • είναι σε θέση να προωθούν μια βιώσιμη περιβαλλοντική κουλτούρα

Καθαρό Νερό: Επαναχρησιμοποίηση Του Γκρίζου Νερού (τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση/ προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου)

Σε αυτή τη δραστηριότητα θα μάθουμε για την προέλευση του γκρίζου νερού και τις δυνατότητες για επαναχρησιμοποίησή του. Ο στόχος της δραστηριότητας είναι να προωθήσει την υπεύθυνη χρήση των υδάτινων πόρων και να καλλιεργήσει μια κουλτούρα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Αυτή είναι μια δραστηριότητα Ανοικτού Σχολείου. Τα παιδιά προβληματίζονται για τα λύματα στα σπίτια τους, ερευνούν τα συστήματα αποκατάστασης γκρίζου νερού, αναλύουν ποια από αυτά τα συστήματα υπάρχουν στην κοινότητά τους και τέλος, με τη βοήθεια τους Scratch, δημιουργούν μια λύση για την επαναχρησιμοποίηση του γκρίζου νερού στην τοπική τους κοινότητα.
Μαθησιακοί στόχοι: Μετά το τέλος του μαθήματος τα παιδιά θα:
 • έχουν κατανοήσει που λειτουργεί ένα σύστημα αποκατάστασης γκρίζου νερού
 • έχουν εντοπίσει συστήματα αποκατάστασης γκρίζου νερού στην κοινότητά τους
 • κάνουν υπεύθυνη χρήση των υδάτινων πόρων
 • έχουν δημιουργήσει λύσεις για την επαναχρησιμοποίηση του γκρίζου νερού

Καθαρό Νερό: Ιοί Στο Νερό (τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση/επιστημονική/διερευνητική προσέγγιση)

Αυτό το περιεκτικό μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχεδιάστηκε εφαρμόζοντας την επιστημονική προσέγγιση. Τα παιδιά μέσης εκπαίδευσης εξερευνούν βακτήρια και ιούς στο νερό (υπόγεια ύδατα, νερό βρύσης και ποταμού). Το εικονικό εργαστήριο Virus Explorer Lab βοηθά στην εξέταση μια ποικιλίας ιών με βάση τη δομή, τον τύπο του γονιδιώματος και ούτω καθεξής. Με βάση τα δεδομένα της έρευνας και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τα παιδιά προτείνουν μια μέθοδο απομάκρυνσης ιών στο νερό. Τέλος, τα παιδιά μαθαίνουν πώς να γράψουν μια εργαστηριακή αναφορά και να πραγματοποιούν εργασίες αυτό-αξιολόγησης της εργασία τους.
Μαθησιακοί στόχοι: Μετά το τέλος του μαθήματος αυτού τα παιδιά θα:
 • έχουν αναλύσει τη διάρκεια ζωής ιών στο νερό
 • είναι σε θέση να περιγράφουν διάφορα συστατικά και χαρακτηριστικά των ιών και τον ρόλο τους στη μόλυνση
 • είναι σε θέση να περιγράφουν τους τρόπους με τους οποίους οι ιοί μπορούν αν διαφέρουν μεταξύ τους
 • μπορούν να συγκρίνουν το μέγεθος των ιών

Aνανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Καλοί Άνεμοι (για τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιστημονική/διερευνητική προσέγγιση)

Αυτό το περιεκτικό μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχεδιάστηκε εφαρμόζοντας την επιστημονική προσέγγιση. Τα παιδιά εισάγονται στην σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ποιες προσπάθειες γίνονται στον κόσμο για τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφού γνωρίσουν τα στοιχεία της μηχανικής πίσω από την κατασκευή αιολικών πάρκων, θα αναλάβουν τον ρόλο του δήμαρχου και θα πραγματοποιήσουν μια μελέτη εξετάζοντας τη δυνατότητα να εγκατασταθεί ένα αιολικό πάρκο στο χωρίου τους. Τέλος, αναστοχάζονται για τις δυσκολίες που εμπεριέχει η ολοκληρωτική μετάβαση στην αιολική ενέργεια.
Μαθησιακοί στόχοι: Μετά το τέλος του μαθήματος τα παιδιά θα:
 • είναι σε θέση να εξηγούν τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • έχουν μια ιδέα για τις προσπάθειες που γίνονται στον κόσμο όσον αφορά στην υιοθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • είναι σε θέση να εξηγούν τα βασικά για την αιολική ενέργεια και τις ανεμογεννήτριες
 • είναι σε θέση να καταγράφουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατασκευή ενός αιολικού πάρκου
 • είναι σε θέση να συζητούν για τους λόγους που είναι δύσκολο η ανθρωπότητα να στραφεί πλήρως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Έρχεται Ο Ήλιος (για τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επιστημονική/διερευνητική προσέγγιση)

Αυτό το μάθημα σκοπεύει να παρουσιάσει στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πιο συγκεκριμένα στην ενέργεια που παράγεται από τα ηλιακά πάνελ. Το μάθημα εστιάζει σε παράγοντες σημαντικούς κατά την εγκατάστασή τους, όπως η θέση της χώρας, η σωστή κλήση κατά την εγκατάσταση και η σημασία των εποχών κ.α. Το μάθημα ακολουθεί το βασικό μοντέλο διερευνητικής διδασκαλίας, ξεκινά από τον προσανατολισμό στο θέμα και την εισαγωγή των βασικών εννοιών και συνεχίζει καλώντας τους μαθητές να κάνουν τη δική τους έρευνα στο θέμα.
Μαθησιακοί στόχοι: Μετά από αυτό το μάθημα, οι μαθητές θα μπορούν επίσης να:
 • Καταλάβουν την αξία των  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Συλλέξουν και να επεξεργαστούν δεδομένα σχετικά με την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ
 • Καταλάβουν την σημασία παραγόντων όπως το κλίμα και οι εποχές στην παραγωγή ενέργειας από τον Ήλιο
Curriculum( Spain):
 • Ciencias de la Naturaleza (2.º, Ciclo de Primaria)
 • Biología y Geología (4.º de ESO)
 • Física y Química (3.º de ESO)
 • Cultura Científica (4.º de ESO)
 • Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (4.º de ESO)
 • Geografía e Historia (1.º de ESO)
 • Valores Éticos (3.º de ESO)
 • primera Lengua Extranjera (1.º, 3.º y 4.º de ESO)

Ακτιβιστές Για Τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κοινωνικο-οικονομική προσέγγιση)

Αυτό το περιεκτικό μάθημα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχεδιάστηκε εφαρμόζοντας την κοινωνικο-οικονομική  προσέγγιση. Ο κύριος στόχος είναι να ανοίξει μια δημόσια συζήτηση πάνω στη σημασία της ανανεώσιμης ενέργειας καθώς και η συμμετοχή των μαθητών σε μια έρευνα για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα ή την περιοχή τους. Οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τις δυσκολίες που υπάρχουν στο να πειστούν οι εταιρείες και οι πολιτικοί να κάνουν τα απαραίτητα βήματα προς την υιοθέτησή τους. Το παρόν project βοηθά επίσης τους μαθητές να βελτιώσουν την δεξιότητα οργάνωση καλώντας τους να μάθουν πως να κάνουν μια ανάλυση SWOT για να στηρίξουν τα επιχειρήματά τους. Καλεί τους μαθητές να συνεργαστούν για να ετοιμάσουν μια υψηλής ποιότητας αναφορά με τα ευρήματά τους. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία οι μαθητές θα αναπτύξουν μια σειρά από δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, επικοινωνία και δημιουργικότητα.
Μαθησιακοί Στόχοι: Μετά από αυτό το μάθημα, οι μαθητές θα μπορούν επίσης να:
 • Καταλάβουν τα υπέρ και τα κατά των βασικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Συμμετέχουν σε ανοικτές δημόσιες συζητήσεις πάνω σε επίκαιρα θέματα
 • Καταλάβουν και να εφαρμόσουν την ανάλυση SWOT
 • Συλλέξουν και να επεξεργαστούν δεδομένα
 • Επικοινωνήσουν τις ιδέες τους

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Μικροί Πρεσβευτές (για τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου)

Αυτό το περιβαλλοντικό μάθημα σχεδιάστηκε με βάση την εκπαιδευτική προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου. Οι μαθητές μαθαίνουν για τις βασικές πηγές ενέργειας και αναλογίζονται τις συνέπειες των μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αφού καταλάβουν ότι η ανθρωπότητα έχει σοβαρό πρόβλημα λόγω των αυξημένων αναγκών ενέργειας και λόγω της υπερβολικής εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, οι μαθητές αναζητούν ενέργειες στο σπίτι, στο σχολείο καθώς και στην τοπική κοινωνία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην μετάβαση προς καθαρότερες πηγές ενέργειας και στον αγώνα κατά της σπατάλης της ενέργειας.
Μαθησιακοί στόχοι: Μετά τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα μπορούν να:
 • Ονοματίσουν τις διαφορετικές πηγές ενέργειας και να αναγνωρίσουν ποιες είναι η ανανεώσιμες και ποιες οι μη-ανανεώσιμες πηγές,
 • εξηγούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ανανεώσιμων και των μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
 • εξηγήσουν τα παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα,
 • προτείνουν δράσεις που βοηθούν στη λύση του ενεργειακού προβλήματος,
 • ενημερώσουν το κοινό για την ανάγκη μετάβασης σε καθαρότερες πηγές ενέργειας

Πράκτορες Για Τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προσέγγιση του Ανοικτού Σχολείου)

Αυτό το ILS είναι μια δραστηριότητα στο πλαίσιο της προσέγγισης του ανοικτού σχολείου που βασίζεται στη σχεδιαστική σκέψη και στοχεύει σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά πόση ενέργεια χρειάζονται στην καθημερινή τους ζωή, από πού προέρχεται αυτή η ενέργεια και πώς θα μπορούσαν να συνεισφέρουν για έναν πιο πράσινο πλανήτη, χρησιμοποιώντας την ενέργεια πιο αποτελεσματικά και επιλέγοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπου είναι εφικτό. Πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα από αυτό, αυτό το μάθημα θα βοηθήσει τα παιδιά να μοιραστούν το έργο τους με την κοινότητα, να ευαισθητοποιήσουν και να προωθήσουν την αλλαγή. Οι πράκτορές μας θα μάθουν για τη σπατάλη ενέργειας στους δρόμους μας, στα σπίτια τους και θα φανταστούν πώς μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια στο σπίτι και στην καθημερινή τους ζωή, και ποιες αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν για τη χρήση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέλος, θα δημιουργήσουν ένα πλάνο για τη μείωση της χρήσης ενέργειας στο οποίο θα περιλαμβάνουν λύσεις για τη χρήση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αφού ολοκληρωθεί η δουλειά τους, θα μοιραστούν τις ιδέες τους.
Μαθησιακοί στόχοι
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιττές δαπάνες ενέργειας
 • Εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων στο ενεργειακό πρόβλημα
 • Κατανόηση των διαφόρων πηγών ενεργειακών αποβλήτων στην καθημερινή μας ζωή
 • Δημιουργία απτών λύσεων για εξοικονόμηση ενέργειας
 • Κατανόηση των περιορισμών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Υπερβαίνοντας Πολιτιστικούς Φραγμούς (για τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κοινωνική/πολιτιστική προσέγγιση)

Αυτό το περιβαλλοντικό μάθημα σχεδιάστηκε χρησιμοποιώντας πρακτικές υλοποίησης χωρίς πολιτισμικούς αποκλεισμούς. Τα παιδιά θα μελετήσουν πόσο εξαρτάται σήμερα η ζωή μας από την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα, σε σύγκριση με το παρελθόν και από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αφού κατανοήσουν την ανάγκη μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα εισαχθούν σε ένα νέο είδος τέχνης, που συνδυάζει την κατασκευή τεχνασμάτων σε έναν χώρο με την ανανεώσιμη ενέργεια και θα φτιάξουν το δικό τους έργο τέχνης. Για να ολοκληρώσουν το μάθημα, τα παιδιά οργανώνουν μια έκθεση με όλη την εργασία τους, η οποία αναδεικνύει την κατανόησή τους για τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Μαθησιακοί στόχοι Στο τέλος της δραστηριότητας αυτής, τα παιδιά θα είναι σε θέση να:
 • Επεξηγούν πόσο σημαντική είναι η ενέργεια για την ανάπτυξη των χωρών
 • Επεξηγούν τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Επεξηγούν τα βασικά χαρακτηριστικά της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας
 • Συζητούν για τη σημασία της υπέρβασης των πολιτιστικών εμποδίων
 • Προτείνουν ιδέες για τη δημιουργία καλλιτεχνημάτων ανανεώσιμης ενέργειας στην τοπική κοινότητα

Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση

In order to understand the principles of the universal design and make your activity inclusive please perform the Lesson – Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση